Privacyverklaring

Rotterdam, 23 augustus 2019

Hilda Helpt vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Hilda Helpt verwerkt en waarom. Met verwerken bedoelen we onder andere het opslaan, verzamelen, gebruiken en lezen van persoonlijke gegevens. Het verwerken van persoonsgegevens heeft invloed op uw privacy. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Bij de verwerking houdt Hilda Helpt zich aan de eisen die de privacywetgeving (AVG) stelt. Dat betekent onder andere:

 • dat wij duidelijk vermelden waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • dat wij alleen die persoonsgegevens verwerken die nodig zijn voor het doel van de verwerking; 
 • dat wij persoonsgegevens mogen verwerken omdat er een gerechtvaardigd belang is; 
 • dat als uw uitdrukkelijke toestemming nodig is om persoonsgegevens te verwerken, wij dit eerst aan u vragen;
 • dat wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dat eisen wij ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • dat wij altijd ingaan op uw verzoek om persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen.

Doeleinden
Hilda Helpt verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te informeren over nieuwe producten, diensten en acties van Hilda Helpt per e-mail. Dit zullen wij uitsluitend doen indien u voor het gebruik van uw e-mailadres vooraf toestemming heeft gegeven. 
 • Voor het behandelen van vragen, de aanvraag van offertes of het in behandeling nemen van klachten. Dit kan via de website, schriftelijk, telefonisch of per e-mail. Hilda Helpt is hiertoe gerechtigd in het kader van de precontractuele fase. 
 • Voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit. 
 • Wanneer u contact met ons opneemt met vragen, opmerkingen, klachten of het inroepen van een van uw rechten. Dit kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook dat u ons via e-mail of social media benadert, of het contactformulier invult.
 • Om te kunnen voldoen aan de wettelijke fiscale verplichtingen die op Hilda Helpt rust.
 • Voor het berekenen en vastleggen van financiële gegevens als gevolg van de met u gesloten overeenkomst.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven.

Contactformulieren nieuwsbrief
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Wij publiceren uw gegevens niet.

Verstrekking aan derden
Hilda Helpt verstrekt de gegevens uitsluitend aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons. Met al deze partijen zijn overeenkomsten afgesloten waarin bepaald is welke activiteiten in opdracht zijn en onder gezag en instructie van ons uitgevoerd mogen worden. Deze partijen mogen de gegevens niet voor eigen of andere doeleinden verwerken of gebruiken.

Daarnaast zullen wij uw gegevens nooit aan derden verhuren, verkopen of op andere wijze verstrekken voor commerciële doeleinden. Alleen in geval dat het wettelijk verplicht is, geven wij uw persoonsgegevens door. 

Cookies
Wij gebruiken geen cookies.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Hilda Helpt heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Deze maatregelen worden door Hilda Helpt regelmatig geëvalueerd, aangepast en indien nodig geactualiseerd.
 • De toegang tot uw gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend Hilda Helpt of u als opdrachtgever toegang heeft tot uw gegevens.
 • De website van Hilda Helpt is zodanig beveiligd dat persoonsgegevens die u op haar website invult via een beveiligde verbinding aan Hilda Helpt worden verzonden.
 • Hilda Helpt slaat de documenten in de Cloud op, om verlies te voorkomen en gebruikt daarvoor Google Drive. Lees meer over de beveiliging hiervan.
 • Laptop(s) en telefoon(s) zijn beveiligd met wachtwoorden.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zolang de opdracht duurt. Daarna bewaren wij gegevens maximaal zolang de wet dat van ons vraagt. Dit, tenzij wij andere afspraken maken met onze opdrachtgevers, binnen de wettelijke kaders.

Websites van derden
Deze privacyverklaring geldt niet voor de websites van derden die door middel van links met onze site zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij mogen deze privacyverklaring altijd aanpassen. Lees regelmatig deze privacyverklaring door, zodat u op de hoogte bent van ons privacybeleid. 

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Heeft u vragen over uw privacy of wilt u inzage in uw persoonsgegevens? Neem contact op met hilda@hildahelpt.nl. Bij het verzoek tot inzage, wijziging of verwijderen van uw persoonsgegevens, vragen wij eerst om u te identificeren. Deze controle is nodig om misbruik te voorkomen.

Open source applicaties
Hilda Helpt maakt voor haar website gebruik van open source applicaties. Elke applicatie wordt onder een specifieke licentie uitgebracht (zoals WordPress). Hilda Helpt is niet verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de open source applicaties, maar wel voor veilige hosting.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens
Hilda Helpt
Onderweg 17h
3059 LE  Rotterdam
hilda@hildahelpt.nl